VYTVORÍME VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI KULTÚRU BEZPEČNOSTI, KTORÁ PRESAHUJE RÁMEC PRÁVNYCH PREDPISOV A LEGISLATÍVY SR A SMERNÍC EHS

30

„Kultúra bezpečnosti vyjadruje základné hodnoty a správanie vyplývajúce zo spoločného záväzku vedúcich zamestnancov a jednotlivcov klásť dôraz na bezpečnosť voči ostatnými cieľom, aby sa zabezpečila ochrana ľudí a ŽP.“