SME ČLENOM ZDRUŽENIA SPOLOČNÁ VÍZIA, PROFESIONÁLNEHO ZOSKÚPENIA PRÁVNICKYCH A FYZICKÝCH OSÔB, PRIORITNE PRE OBLASŤ BOZP

Dňa 6. – 7. júna 2024 sa uskutoční jubilejný, 10. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutoční v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť konferencie osobne, bude pripravený špeciálny on-line živý vstup.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia. 

Prihláška na konferenciu

Vyplnenú prihlášku na konferenciu môžete poslať na konferencia.seminar@boz.sk.

Cena za osobu:

250€ bez DPH

Zoznam prednášateľov, ako aj program konferencie sa bude priebežne aktualizovať na webových stránkach konferencie INCOBOZ

Spoločná vízia, o.z. vznikla v r. 2012 a jej cieľom je zvýšenie úrovne bezpečnosti na pracoviskách a staveniskách a udržateľnosť starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj význam zdravotnej prevencie. V súčasnosti združuje nielen autorizovaných odborne spôsobilých odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ale aj iných odborníkov, bezpečnostných technikov, požiarnych technikov,  verejných zdravotníkov, lekárov ako aj zamestnávateľov zo širokého spektra priemyselných odvetví a výrobcov osobných ochranných pracovných prostriedkov. Na stretnutiach ponúka príležitosť na prezentáciu dobrej praxe, osvedčených postupov vedúcich k dosiahnutiu požadovanej úrovne bezpečnosti, pripomienkovanie právnych predpisov, poznatky európskych a svetových kongresov, rôzne diskusie a ďalšie .

VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Združenie Spoločná vízia sa zapája aj do tvorby odborných materiálov. Spolupracujeme s našimi partnermi a členmi pri tvorbe vzdelávacích videí a ďalších materiálov. Taktiež sa členovia aktívne podieľajú na pripomienkovaní legislatívnych predpisov.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Od roku 2013 je Spoločná vízia členom „medzinárodnej asociácie koordinátorov bezpečnosti“, ktorá združuje národné asociácie zaoberajúcou sa koordináciou bezpečnosti na staveniskách. Od roku 2016 je členom výkonného výboru a vyslancom ISHCCO pri EU-OSHA.

KONFERENCIE

Od roku 2013 organizuje Spoločná vízia v Bojniciach medzinárodnú konferenciu INCOBOZ s témou bezpečné pracovisko a európsky seminár podľa zamerania ročníka.

SPOLOČNÁ VÍZIA, o.z. je od roku 2019 partnerom VISION ZERO.

Viac o Spoločnej vízii