by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

25. 3. 2022 sa pod záštitou Národného inšpektorátu práce uskutoční odborná online konferencia Pracovný úraz 2022 – povinnosti a možnosti zamestnávateľa – pohľad odborníka z praxe, štátneho kontrolného orgánu a obhajcu. 

Online konferencia vám prinesie maximum informácií o legislatíve, povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hláseniach a riešení pracovného úrazu.

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, bezpečnostným technikom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Tematické zameranie konferencie:

  • Legislatívne aspekty
  • Povinností zamestnávateľa a zamestnanca pri pracovnom úraze
  • Evidencia, oznámenie, hlásenie
  • Šetrenie, dokumentácia
  • Prehliadky, kontroly a sankcie z IP
  • Trestná a majetková zodpovednosť
  • Odškodňovanie

KEDY: 25. marca 2022, online prenos cez program WEBEX, 8.30 – 13.15 h

Čitatelia časopisu Bezpečná práca sa môžu na konferenciu prihlásiť so zvýhodnenou cenou 119 € bez DPH. Bežná cena je 139 €.

Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na https://bit.ly/3CG6E6w.