by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Vážení odberatelia,

v najbližších dňoch Vám bude doručené nové číslo časopisu Bezpečná práca, ktorý prináša opäť zbierku zaujímavých článkov z problematiky BOZP a bezpečnosti práce.

V tomto čísle časopisu nájdete článok od odborníka na zdravú výživu,  Ing. Vladimíra Niederlanda, ktorý pre náš odborný časopis pripravil zaujímavý článok o vode a o dôležitosti prijímania tekutín na pracovisku. Síce september a október už nie sú z hľadiska teploty na pracovisku kritické mesiace, no potreba dodržiavať pravidelný pitný režim platí stále. Veľmi prínosný článok pre Vás pripravil aj predseda redakčnej rady časopisu Bezpečná práca, Ing. Marek Rolinec, PhD., MBA, v ktorom sa zaoberá nástrojmi na prevenciu ľudských chýb použiteľné pri rizikových činnostiach. Tento článok, ktorý vychádza z jeho dlhoročnej praxe v oblasti bezpečnosti práce bude určite prínosným materiálom pre všetkých zamestnancov pôsobiacich v oblasti BOZP a OP. Ďalší príspevok spracovala MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH z Úradu verejného zdravotníctva, ktorá odpovedala na odpoVedáme na Vaše otázky týkajúce sa chorôb z povolania, ktoré sú následkom negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých Faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov.

Pevne veríme, že Vás články v tomto čísle časopisu zaujmú a poskytnú cenné rady pre Vás a Vašich zamestnancov. Pokiaľ máte zaujímavý príklad z praxe, ktorý by ste chceli uverejniť v časopise, môžete ho poslať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk