by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia,

ďalší rok sa pomaly chýli k svojmu záveru. Pre nás na Národnom inšpektoráte práce to bol rok plný nových pracovných výziev, a zrejme podobne to bolo aj u Vás, profesionálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Som rád, že sa nám darí tieto výzvy postupne zdolávať a krok za krokom budovať novú kultúru bezpečnosti na slovenských pracoviskách. K tomu patria aj mnohé preventívne a osvetové aktivity inšpekcie práce, ktoré realizujeme vďaka nasadeniu inšpektorov práce vo všetkých regiónoch. Je to náročná práca, vyžaduje si množstvo času a obetavosti, ale postupne prináša svoje výsledky. A je to aj vďaka Vám, profesionálom v oblasti BOZP. Už dnes je napríklad možné povedať, že z hľadiska počtu závažných pracovných úrazov s následkom smrti bol na Slovensku rok 2023 rokom s historicky najnižším počtom obetí. Ku koncu novembra inšpekcia práce evidovala 17 takýchto prípadov, pričom významný pokles sme zaznamenali aj v počtoch registrovaných pracovných úrazov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesol počet smrteľných pracovných úrazov takmer o polovicu a počty registrovaných úrazov sú nižšie približne o desať percent. Rok sa síce ešte neskončil, ale veríme, že dôsledným dodržiavaním bezpečných pracovných postupov a prevenciou úrazovosti sa nám podarí spoločným úsilím počty závažných pracovných úrazov znižovať aj do budúcnosti a napĺňať poslanie hnutia Vision Zero, ktoré si kladie za cieľ, aby v dôsledku svojej práce nikto neprišiel o život. Významnú úlohu pritom zohrávajú aj kampane, do ktorých sa Národný inšpektorát práce a sústava inšpekcie práce ako celok zapájajú v rámci spolupráce s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Zrejme mnohí z Vás vedia, že v októbri tohto roku sme v rámci Európskeho týždňa BOZP ako národné kontaktné miesto pre spoluprácu s EU-OSHA odštartovali novú kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 až 2025 s názvom „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. S touto kampaňou sa spájajú veľké očakávania a ja som presvedčený, že spoločne tieto očakávania naplníme. Digitálna doba totiž so sebou prináša na jednej strane veľké príležitosti, ale na druhej strane aj mnohé problémy a riziká, ktorým musíme na pracoviskách čeliť. Na stránkach aktuálneho vydania časopisu Bezpečná práca sa o tejto kampani dozviete viac a rovnako pokračujeme aj v sérii o kybernetickej bezpečnosti strojov a zariadení. V mene redakčnej rady časopisu Vám želám príjemnéčítanie. Veríme, že nám zostanete verní aj v budúcom roku.

S úctou

Ladislav Kerekeš

člen redakčnej rady

Národný inšpektorát práce