by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia,

ako nový predseda redakčnej rady odborného časopisu Bezpečná práca by som si úvodom tohto príhovoru dovolil najprv sa predstaviť. Po ukončení inžinierskeho štúdia na odbore kvality produkcie a bezpečnosti technických systémov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobím viac ako 20 rokov v súkromnejaj štátnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technickýchzariadení. V súčasnosti zastávam pozíciu výkonného riaditeľa v spoločnosti Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o., ktorá poskytuje najmä služby týkajúce sa overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ktoré vykonáva na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Okrem odborných a manažérskych pracovných činností som mal to šťastie byť v súvislosti s touto proble- matikou aj aktívnym členom, resp. expertom v slovenských, ale aj medzinárodných asociáciách, riadiacich a koordinačných výboroch, projektoch a pracovných skupinách, čo mi umožnilo získať veľmi široký pohľad pri hľadaní praktických riešení.

Naše odborné periodikum je zamerané na problematiku bezpečnosti práce a ostatných pridružených odvetví a vychádza už vyše 50 rokov. Cieľová skupina tohto časopisu sú prevažne technici BOZP a podnikatelia, ktorí v tomto odbornom časopise môžu nájsť cenné rady ohľadom bezpečnosti práce, ale aj informácie o trendoch a novinkách v oblasti pracovnej bezpečnosti. Ča- sopis prešiel za posledný rok a pol výraznou grafickou obmenou a stále je tendencia prispôsobovať ho novým trendom. V máji tohto roku bola aktualizovaná redakčná rada, a to so základným cieľom, nájsť v spoločnej práci nových resp. staronových členov, prepojenie skúseností, dravosti a hlavne pozitívnej energie. Mojim primárnym zámerom je členom redakčnej rady umožniť zdieľať ich nápady, očakávania a diskutovať o aktuálnych témach a plánoch pre budúcnosť nášho časopisu. V záujme jeho rozvoja chceme využiť ich osobný potenciál a zdieľať poznatky v oblasti BOZP z ich pracovného života s vami, milí čitatelia. Jednotliví členovia redakčnej rady odborného časopisu Bezpečná práca sa vám postupne predstavia v ďalších jeho číslach. V každom čísle taktiež vytvoríme priestor predstaviť sa jednému z držiteľov osvedčenia Bezpečný podnik. V aktuálnom čísle sa vám ako prvá predstaví spoločnosť TAURIS, a. s.

Našou víziou je približovať prostredníctvom odborných článkov okrem „klasickej“ BOZP aj ďalšie oblasti, ako je napríklad požiarna ochrana, údržba, ergonómia, ale aj oblasti špecifické, ako vodíkové technológie, kultúra bezpečnosti alebo napríklad kybernetická bezpečnosť. A práve do problematiky kybernetickej bezpečnosti Vás v tomto čísle vtiahne článok „Úvod do problematiky európskej certifikácie kyberbezpečnosti v Slovenskej republike“ od por. Mgr. Martina Senčáka z Národného bezpečnostného úradu.

Chcel by som vás vyzvať, aby ste sa aktívne zapojili do nášho časopisu. Vaše názory, skúsenosti a príklady dobrej praxe sú pre nás veľmi cenné. Sme otvorení spolupráci s vami a radi zverejníme vaše odborné príspevky a skúsenosti z praxe. Teším sa na spoločnú cestu plnú produkovania za- ujímavých a hodnotných odborných článkov a všetkým prajem príjemné a pohodové prežitie zvyšku leta.

S pozdravom

Ing. Karol Habina

predseda redakčnej rady