by hsv_admin

Share

by hsv_admin

Share

Milí čitatelia a široká odborná verejnosť,

po dvoch mesiacoch vychádza opäť nové, už tretie číslo časopisu Bezpečná práca, ktorý prináša zbierku zaujímavých článkov z problematiky BOZP. V tomto čísle nájdete okrem iného aj vypracované vzory – Pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností. Veríme, že pridávanie podobných vzorových dokumentov do časopisu prispeje k správnemu pracovnému postupu na vykonávanie jednotlivých odborných činností pri hodnotení a vyhodnocovaní zdravotných rizík z expozície faktorom pracovného prostredia a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Do časopisu opäť pribudli aj najnovšie normy STN, ktoré majú súvis s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia.

Dňa 25. 05. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady časopisu Bezpečná práca. Po príhovore a poďakovaní konateľa spoločnosti HS Vision, s.r.o. Ing Jána Doniča, MBA, sme spoločne vyjadrili poďakovanie za dlhoročný prínos bývalej šéf- redaktorke časopisu, p. Anastázií Bezákovej. Počas plodnej diskusie so všetkými členmi redakčnej rady sme zhodnotili doterašie dve čísla časopisu, ktoré už boli pod záštitou novej redakčnej rady. Následne sme predstavili víziu časopisu na naj- bližšie roky a jeho udržateľnosť v prostredí internetu. Všetci členovia redakčnej rady budú radi za každý postreh, pripomienku alebo nápad, ktorý nám pomôže vylepšovať každým číslom časopis. Tieto pripomienky môžete adresovať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk.

Budeme veľmi radi za každý postreh, pripomienku alebo nápad, ktorý nám pomôže vylepšovať každým číslom časopis. Tieto pripomienky môžete adresovať na adresu: adam.brecko@hsvision.sk.

V najnovšom čísle časopisu nájdete aj:

Ekomodulácia v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Trendy vo vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vplyv nevhodnej voľby bazénových prvkov na bezpečnosť prevádzky

Panelová diskusia s predstaviteľom mpsvar sr na tému „novelizované predpisy: zákon. č. 124/2006 z.z.
a vyhl. č. 356/2007 z. z. a nar. vlády sr č. 396/2006 z. z.“